Algemene voorwaarden

Webdesign

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Gunnar Zwart design: Gunnar Zwart design. (KvK nr. 68525680)
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Gunnar Zwart design
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Gunnar Zwart design.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Gunnar Zwart design gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Gunnar Zwart design verrichte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Gunnar Zwart design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Gunnar Zwart design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gunnar Zwart design.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gunnar Zwart design en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
2. Gunnar Zwart design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel  4. Prijs en betaling

1. Prijzen voor websites worden overeengekomen in offerte en zijn derhalve bepaald. Binnen de offerte wordt een vast uurtarief bepaald. Daarnaast wordt er een richtprijs bepaald. Indien het project langer duurt dan overeengekomen kan de richtprijs overschreden worden. Bij een overschrijding van 10% of meer zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht.
2. Gunnar Zwart design factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten kunnen ten alle tijden in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
Gunnar Zwart design factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft.
3. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is Gunnar Zwart design gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Gunnar Zwart design, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
4. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Gunnar Zwart design gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
5. Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Gunnar Zwart design zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.
6. Bij onvoorziene kosten is Gunnar Zwart design gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

 

Artikel 5. Uitvoering van de werkzaamheden

A. Algemeen
1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Gunnar Zwart design uit te voeren werkzaamheden.
2. Gunnar Zwart design zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Gunnar Zwart design vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
3. Gunnar Zwart design is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Gunnar Zwart design de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
5. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Gunnar Zwart design is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
6. Gunnar Zwart design behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
7. Indien Gunnar Zwart design op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Gunnar Zwart design vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gunnar Zwart design. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren van meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag van meer dan 10%.
8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
9. Gunnar Zwart design is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Gunnar Zwart design zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
10. Gunnar Zwart design spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Gunnar Zwart design.

 

B. Ontwerpen en bouwen van een website
1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
2. Gunnar Zwart design heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Gunnar Zwart design voor aanspraken van derden ter zake.
3. Gunnar Zwart design zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Gunnar Zwart design zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
6. Opdrachtgever vrijwaart Gunnar Zwart design voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Gunnar Zwart design kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Gunnar Zwart design daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Gunnar Zwart design heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Gunnar Zwart design verstrekte bronmaterialen.
7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Gunnar Zwart design te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
8. Gunnar Zwart design zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

 

C. Onderhoud aan een website
1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.
2. Op verzoek van Gunnar Zwart design zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.
3. Gunnar Zwart design biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud aan de website te regelen in een éénjarig onderhoudsabonnement.
4. Kosten van een onderhoudsabonnement gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van de aanbieding worden voldaan.
5. Het onderhoud binnen een éénjarig ‘basic’ onderhoudsabonnement ziet ééns per twee maanden toe op:
a. het doorvoeren van software updates (WordPress, thema’s & plugins) één keer per twee maanden;
b. het maken van een automatische wekelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Gunnar Zwart design kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn;
c. het functioneren van de beveiligingsplugin’s controleren op een juiste werking en fouten.

6. Het onderhoud binnen een éénjarig ‘medium’ onderhoudsabonnement ziet maandelijks toe op:

a. het doorvoeren van software updates (WordPress, thema’s & plugins) één keer per twee maanden;
b. het maken van een automatische wekelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Gunnar Zwart design kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn;
c. het functioneren van de beveiligingsplugin’s controleren op een juiste werking en fouten;
d. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan.

7. Het onderhoud binnen een éénjarig ‘large’ onderhoudsabonnement ziet maandelijks toe op:

a. het doorvoeren van software updates (WordPress, thema’s & plugins) één keer per twee maanden;
b. het maken van een automatische wekelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Gunnar Zwart design kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn;
c. het functioneren van de beveiligingsplugin’s controleren op een juiste werking en fouten;
d. het verhelpen van onvolkomenheden die een normaal functioneren van de website in de weg staan;
e. het aanpassen van problemen die niet binnen het gewenste ontwerp van de site passen. Hier zal maandelijks maximaal 1 uur aan besteed worden. Hierna zal in overleg met de opdrachtgever een meerprijs worden gerekend.
8. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Gunnar Zwart design. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plugins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Gunnar Zwart design dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
9. Gunnar Zwart design is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Gunnar Zwart design is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Gunnar Zwart design dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
10. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
11. Mocht de opdrachtgever met Gunnar Zwart design overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plugins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Gunnar Zwart design indien gewenst trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
12. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Gunnar Zwart design deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Gunnar Zwart design voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Gunnar Zwart design deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.
13. Gunnar Zwart design zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Gunnar Zwart design een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Gunnar Zwart design dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Gunnar Zwart design deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Gunnar Zwart design. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Gunnar Zwart design tegen geldend uurtarief.
14. Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Gunnar Zwart design heeft gemeld en Gunnar Zwart design deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Gunnar Zwart design kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
15. Indien Gunnar Zwart design en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Gunnar Zwart design ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Gunnar Zwart design zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Gunnar Zwart design kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
16. Gunnar Zwart design zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Gunnar Zwart design advies uitbrengen aan opdrachtgever.

 

D. Webhosting
1. De hosting die Gunnar Zwart design biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte (door derde(n)), ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen (door derde(n)) en/of het verstrekken van e-mailadressen.
2. Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Gunnar Zwart design gerechtigd opdrachtgever daar voor te factureren.
3. De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door een door Gunnar Zwart design verkozen hostingprovider. Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal Gunnar Zwart design het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.
4. Gunnar Zwart design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Gunnar Zwart design geen invloed kan uitoefenen.
5. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Gunnar Zwart design voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Gunnar Zwart design is geregistreerd.
6. Gunnar Zwart design kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.
7. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
8. Gunnar Zwart design kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
9. Gunnar Zwart design kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien Gunnar Zwart design (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is Gunnar Zwart design gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.
10. Als Gunnar Zwart design werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.
11. Gunnar Zwart design kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Gunnar Zwart design wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
12. Gunnar Zwart design heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening.
13. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
14. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Gunnar Zwart design is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
15. Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Gunnar Zwart design zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.
2. Opdrachtgever staat jegens Gunnar Zwart design in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan Gunnar Zwart design van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Gunnar Zwart design gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Gunnar Zwart design, blijft opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Gunnar Zwart design gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.
5. Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:
6. Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan Gunnar Zwart design
7. Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen).
8. Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door Gunnar Zwart design aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. Gunnar Zwart design wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.
9. Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij Gunnar Zwart design en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.
2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van Gunnar Zwart design naar opdrachtgever, behoudt Gunnar Zwart design een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de websiteonderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.
3. Gunnar Zwart design behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
4. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.
5. Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door Gunnar Zwart design ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door Gunnar Zwart design ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.
6. Alle door Gunnar Zwart design ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Gunnar Zwart design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

 

Artikel  8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Gunnar Zwart design te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
2. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.
3. In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is Gunnar Zwart design gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Gunnar Zwart design is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. Gunnar Zwart design zal hierover melding doen aan opdrachtgever.
4. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
5. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
6. Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
7. Gunnar Zwart design behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 9 . Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Gunnar Zwart design en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Gunnar Zwart design zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen geldbedrag.

 

Artikel  10. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Gunnar Zwart design slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Gunnar Zwart design. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Gunnar Zwart design verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Artikel  11. Derden

1. Gunnar Zwart design is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Gunnar Zwart design doorgevoerd.
2. Gunnar Zwart design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel  12. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Gunnar Zwart design kan op ieder gewenst moment zonder opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Hiervan zal de opdrachtgever met een reeds gesloten overeenkomst per mail op de hoogte worden gesteld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.gunnarzwart.nl/algemenevoorwaarden’. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. Gunnar Zwart design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Versie: september, 2018